Gezamenlijk doctoraat

 

Wat?

Gezamenlijk doctoraat = Joint PhD = Cotutelle de thèse

Een gezamenlijk doctoraat houdt in dat het doctoraatsproefschrift wordt uitgewerkt en verdedigd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van twee (of soms meer) partnerinstellingen waaronder de VUB. Aan het einde van het traject ontvangt de doctorandus een doctoraatsdiploma van beide partners.

De partner kan een binnen- of buitenlandse instelling zijn, binnen of buiten Europa. Een samenwerking met Vlaamse of Franstalige universiteiten is dus ook mogelijk. Let wel op! Ook de partnerinstelling moet kunnen terugvallen op een gelijkaardige regelgeving die een gezamenlijk doctoraat mogelijk maakt!

Deze samenwerking wordt voor elke doctoraatsstudent individueel geregeld via een contract dat wordt ondertekend door de rectoren van beide instellingen, de twee promotoren en de doctorandus/a.

Als doctorandus in de Kunsten te Brussel kan je op het Kunstenplatform rekenen om je bij te staan in de voorbereiding en concrete afhandeling van zo’n samenwerkingsakkoord.

 

Waarom?

Aan een gezamenlijk doctoraat zijn verscheidene voordelen verbonden. Zo stimuleert en formaliseert het de (inter)nationale samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, wat leidt tot een grotere kennisuitwisseling.

Bovendien geeft een gezamenlijk doctoraat op een formele manier uiting aan de (inter)nationale mobiliteit van de doctorandus/a tijdens zijn/haar onderzoekstraject. Aangezien de samenwerking met een andere instelling officieel vastgelegd staat op het doctoraatsdiploma, wordt die mobiliteit dus optimaal gevaloriseerd. Een dergelijk gegeven is een absolute meerwaarde in het licht van verdere loopbaanperspectieven. 

 

Wanneer?

Een gezamenlijk doctoraat kan op elk moment in het jaar starten.

Maar omdat de onderhandelingen en de ondertekening van het contract maanden kan duren, is het noodzakelijk om minstens 1 jaar vóór de voorziene verdediging de procedure op te starten.

 

Voorwaarden

 • De kandidaat heeft een promotor in elke partnerinstelling.
 • De kandidaat werkt minstens 6 maanden aan elke partnerinstelling. Dat kan in één of meerdere verblijven.
 • De partnerinstelling kan terugvallen op een wet- en regelgeving die een gezamenlijk doctoraat mogelijk maakt.
 • De betrokken partijen ondertekenen een overeenkomst.

 

Procedure

Voor elk gezamenlijk doctoraat wordt een individueel contract afgesloten.

Alle contracten voor gezamenlijke doctoraten dienen door de Centrale Doctoraatsbegeleiding (DocBe) van de VUB behandeld te worden. Voor wat Kunstenplatform Brussel betreft, is Inge Pieters het eerste aanspreekpunt, zowel voor geïnteresseerde doctorandi als promotoren. Hieronder staan alvast de krachtlijnen van de te volgen procedure aan de VUB.

Een contract dat aanleiding moet geven tot een gezamenlijk doctoraat mag nooit in strijd zijn met het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor van de Vrije Universiteit Brussel, noch met het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waarin het doctoraat vorm krijgt.

 1. Heeft de partnerinstelling een eerste contractvoorstel geformuleerd? Stuur deze dan ter controle naar Kristel Mommaerts, onderzoeksjurist van R&D. Zij zal op haar beurt DocBe op de hoogte brengen.
 2. Je kan ook gebruik maken van de standaardcontracten, die als basis voor onderhandeling kunnen dienen. Vul het document zoveel mogelijk in en leg het voor aan de partnerinstelling. Indien er wijzigingen voorgesteld worden, moeten deze eerst door DocBe verwerkt worden. De eindversie moet altijd door ons gevalideerd worden.
 3. Als we tot een akkoord zijn gekomen, kunnen we overgaan tot de ondertekening. DocBe zorgt voor de handtekeningen van de Rector.
 4. Een inkomende doctorandus (die van de partnerinstelling naar de VUB komt) start best parallel de toelatingsprocedure aan de VUB op. Hij/zij zal zich namelijk ook aan de VUB moeten inschrijven en heeft hiervoor ook een officiële toelating nodig. Geïnteresseerde doctorandi in de Kunsten nemen hiertoe best contact op met Inge Pieters: zij bereidt samen met jou en je promotor(en) het aanvraagdossier voor, alsook eventuele selectieproeven aan de Schools of Arts KCB en RITS.

 

Inschrijving

Inschrijvingsplicht

Omdat een gezamenlijk doctoraat wordt voorbereid aan twee instellingen, moet de doctoraatsstudent ook in beide instellingen ingeschreven zijn als doctorandus/a, en dit zonder onderbreking vanaf het academiejaar waarin het contract in werking treedt tot en met het academiejaar waarin het doctoraatsexamen wordt afgelegd (tenzij anders bepaald in het contract).

Toelatingsprocedure

De te volgen procedure kan voor het Doctoraat in de Kunsten sterk verschillen naargelang het profiel van de kandidaat en het specifieke studiedomein. Voor meer informatie neem je daarom best contact op met Inge Pieters.

Kandidaten van een gezamenlijk doctoraat betalen bij hun eerste inschrijving aan de VUB slechts een inschrijving op de rol, op voorwaarde dat het contract volledig ondertekend is. De inschrijvingsgelden en – voorwaarden aan de partnerinstellingen lopen echter sterk uiteen.

 

Bench fee

De OZR van de VUB voorziet voor de gezamenlijke doctoraten een eenmalige bench fee.

Het bedrag varieert naargelang de regio van de universiteit waarmee het contract voor een gezamenlijk doctoraat wordt afgesloten:

 • Benelux: 2.000 €
 • Noord-Amerika: 5.000 €
 • Overige landen: 4.000 €

Deze bench fee moet beschouwd worden als een bijdrage in de extra kosten verbonden aan een gezamenlijk doctoraat. Het toegekende bedrag kan aangewend worden voor de (co)financiering van reis- en verblijfskosten in het kader van het doctoraat en/of als werkingskrediet voor de aankoop van studie- of onderzoeksmateriaal.

De toekenning gebeurt automatisch via DocBe/R&D als aan volgende voorwaarden is voldaan.

 • het contract moet volledig ondertekend zijn
 • de kandidaat moet aan de VUB ingeschreven zijn als doctoraatsstudent

 

Diplomering

Bij een gezamenlijk doctoraat kunnen zich twee types van diplomering voordoen: enerzijds de ‘gezamenlijke diplomering’ en anderzijds de ‘bidiplomering’. Dit is slechts een terminologisch onderscheid. Er is geen niveauverschil; beide diploma's kennen de graad van doctor toe.

 • Gezamenlijk diploma
  met daarop één gemeenschappelijke graad van doctor met bijbehorende kwalificatie, zal worden uitgereikt indien de academische graad van doctor dezelfde is aan beide partnerinstellingen.
 • Dubbeldiploma
  Indien de academische graad niet dezelfde is aan beide partnerinstellingen (bijv. 'doctor in de wetenschappen' en 'doctor in de biologie'), is er sprake van een dubbeldiploma of bidiplomering, met vermelding van beide titels. Dit kan op één certificaat gebeuren of op twee aparte certificaten met elk één graad.

Als er sprake is van één certificaat, wordt dit in principe opgesteld door de instelling waar de verdediging plaatsvindt. In het geval van twee certificaten, stelt elke instelling haar eigen certificaat op.