Ombudspersoon

De Ombudspersoon voor doctorandi van de VUB ontvangt opmerkingen en klachten van doctorandi, die betrekking kunnen hebben op moeilijkheden in de betrekkingen met de promotor(en) of de (Interdisciplinaire) Commissie voor de Doctoraatsopvolging bij de voorbereiding en de uitvoering van het doctoraal onderzoek. Uiteraard kunnen ook de doctorandi van Kunstenplatform een beroep doen op deze Ombudspersoon.

De Raad van Bestuur van de VUB heeft beslist tot aanstelling van twee nieuwe ombudspersonen voor doctorandi voor het academiejaar 2017-2018:

  • Prof. dr. Ann Nowé

Campus Etterbeek, gebouw G, lokaal 10G.711B
Afspraak (T) 02/629 38 61 of via (E) Ann.Nowe@vub.be

  • Prof. dr. Luc Bouwens, plaatsvervanger

Campus Jette, gebouw D, gelijkvloers, lokaal D036,
afspraak (T) 02/477 44 57 of (E) Luc.Bouwens@vub.be

De Ombudspersoon voor doctorandi bemiddelt op verzoek van de doctorandi bij de promotor(en), de voorzitter van de (Interdisciplinaire) Commissie voor de Doctoraatsopvolging, de Decaan en de leden van het academisch personeel met als doel een minnelijke schikking van de klachten na te streven.

De Ombudspersoon voor doctorandi registreert alle ontvangen opmerkingen en klachten in een vertrouwelijk dossier.

De Ombudspersoon voor doctorandi bepaalt in overleg met de betrokken doctorandus op welke wijze aan een contactname door de doctorandus gevolg wordt gegeven. Na een eerste mondelinge contactname wordt overwogen of een verdere procedure nodig is. Aan een schriftelijke bevestiging van een klacht wordt steeds schriftelijk  gevolg gegeven.

Onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 26 van het centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor, stelt de Ombudspersoon voor doctorandi in het algemeen bij een schriftelijke klacht, uiterlijk drie weken na ontvangst, een minnelijke regeling voor aan de Decaan. De doctorandus en de Ombudspersoon voor doctorandi worden onmiddellijk en schriftelijk van de door de Decaan vastgestelde oplossing op de hoogte gebracht.

De Ombudspersoon voor doctorandi heeft het recht voor de uitoefening van zijn opdracht:

  • betrokken te worden bij de besprekingen van de (Interdisciplinaire) Commissie voor de Doctoraatsopvolging
  • alle documenten te raadplegen.

De Ombudspersoon voor doctorandi is tot geheimhouding en discretie verplicht.